Jaký je smysl života?

To je určitě těžká otázka. Máme však určitá vodítka, kterých se můžeme držet:

Život každého člověka v tomto světě jednou skončí

Aspoň se to dá předpokládat  podle trvzení mnoha svědků.

Důležité je co bude následovat potom, jestli existuje nějaký posmrtný život nebo je smrt něco jako věčný bezesný spánek.

a) pokud žádný posmrtný život neexistuje

Z toho by plynulo, že ať uděláme ve svém životě cokoliv okamžiku smrti nám to bude jedno, protože to nebudeme nijak vnímat.

Z toho by plynulo, že žádný smysl života pro člověka samotného není, můžeme si užívat a dělat co se nám zalíbí a co nám svět dovolí. Co je na tom nejhorší, že když se rozhodneme kdykoliv život ukončit, nemělo by nám to vadit. Upozorňuji všechny lidi, kteří takhle smýšlejí, že neví určitě, co bude následovat, tak ať to nedělají! Spoustu lidí tvrdí, že něco následovat po smrti bude.

Smysl života by byl jenom dočasný a spočíval by v dočasných záležitostech – tělesné užívání si, dělání toho, co nás baví a co se nám líbí.

b) posmrtný život existuje

Většina lidí na světě deklaruje svou víru v nějaké formu posmrtného života a vliv života v těle na následný posmrtný život. Život v tomto světe je chápán také jako pouze dočasná záležitost, které však může mít dlouhodobé dopady.

Smysl života potom spočívá v naplnění života v těle, tak aby byl co nejlepší po skončení života v tomto pomíjivém těle. Tělesné prožitky ztrácí důležitost jako dočasné. Toto pomíjivé tělo už nebude, můžeme dostat tělo nepomíjivé.

c) může existovat věčný posmrtný život nebo věčná smrt

Mohou být  dvě možnosti a Všemohoucí rozhodne, co dál. Je dost možné, že těm co věří jen ve věčnou smrt, to bude splněno. Může také čekat na člověka nějaká spravedlivá odměna či trest – ať už věčného nebo dočasného charakteru.

Náš smysl života pro jiné lidi

Náž život určitě může mít smysl pro jiné lidi např. blízké osoby, rodinné příslušníky apod. Je přirozené, že člověk se snaží naplnit i tento smysl života, ale v okamžiku smrti člověka, zůstává tento smysl platný pro člověka samotného pouze pokud existuje nějaká jeho posmrtná existence, jinak by logicky nebyl už jedincem vnímán. Pro ty jiné lidi končí zase okamžikem jejich smrti.

Co následuje při odchodu z tohoto světa podle Bible

Naříklad v Evangelium podle Jana, 3. kapitola, verš 16 – 21:

„Neboť tak Bůh miluje svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen, kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného Syna Božího. Toto je ten soud, že světlo přišlo na svět, ale lidé si zamilovali více tmu než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Neboť každý, kdo jedná zle, nenávidí světlo a nepřichází ke světlu, aby jeho skutky nebyly odhaleny. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu.“

Můžete obdržet život věčný nebo zahynout v ohnivém jezeře (o kterém se píše jinde).

Podle některých výkladů je možné být nekonečně mučen v ohnivém pekle. K tomuto výkladu se já nepřikláním, ale můžu se samozřejmě plést. Nějaké utrpení ale určitě bude spojené s druhou smrtí. Je určitě lepší se tomu vyhnout.

Malachiáš, 3. kapitola, verš 19-21:

„Neboť hle, přichází den planoucí jako pec a všichni domýšlivci i všichni, kdo páchají ničemnost, se stanou strništěm. Ten přicházející den je spálí, praví Hospodin zástupů, nezanechá z nich kořen ani větev. Avšak vám, kdo se bojíte mého jména, vzejde slunce spravedlnosti a na jeho paprscích bude uzdravení. Vyjdete a budete poskakovat jako vykrmené tele. Pošlapete ničemy, ano, budou popelem pod chodidly vašich nohou v den, který já učiním, praví Hospodin zástupů. “

Život Štítky: